Avís legal

Condicions generals d’ús de la web

Denominació legal de la companyia: AGN Servicios Integrales, S.L. (en endavant LA COMPANYIA )  
Direcció: C/ Mallorca, 214 4º 1ª – 08008 Barcelona
Telèfon: 934150615
Email de contacte: agn@agn-consulting.com
CIF o DNI: B60806346

LA COMPANYIA l’informa que l’accés i ús de la present pàgina i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que realitzi del mateix o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els productes que comercialitza LA COMPANYIA, per la qual cosa la informació continguda en ell, excepte manifestació en contra, ho és només a aquests efectes promocionals o, en el seu cas, una mera invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Tots els productes i serveis continguts en el Portal són comercialitzats o prestats per LA COMPANYIA de conformitat amb la normativa vigent.

LA COMPANYIA es reserva el dret a fer canvis en el Portal sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins del Portal.

Links o hiperenllaços

LA COMPANYIA li facilita l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable d’aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l’autorització expressa per escrit de LA COMPANYIA. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d’aquesta web; (b) l’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de LA COMPANYIA de la pàgina que realitza l’enllaç.

En qualsevol moment, LA COMPANYIA podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de LA COMPANYIA.

Frames

LA COMPANYIA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Publicitat

En el Portal s’inserirà aquella publicitat de LA COMPANYIA o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.

Sense perjudici del que s’estableix en la política de privacitat LA COMPANYIA es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels Usuaris.

No obstant això, LA COMPANYIA l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre Vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, LA COMPANYIA no es fa responsable de les conseqüències que poguessin derivar-se d’aquests usos, ni de la recollida d’aquesta informació.

Privacitat

LA COMPANYIA compleix amb la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l’ús que es fa de les dades de caràcter personal, s’informa l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les seves dades de caràcter personal per a evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

Seguridad

LA COMPANYIA manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que Vostè pugui facilitar a LA COMPANYIA a través d’aquest, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.

Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l’acceptació d’aquest.

L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de LA COMPANYIA així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Portal, serà responsable enfront de LA COMPANYIA de la seva actuació.

Responsabilitats de LA COMPANYIA

Ús incorrecte del Portal: LA COMPANYIA ha creat el Portal per a facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix so responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable LA COMPANYIA per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Utilització dels continguts: LA COMPANYIA facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, LA COMPANYIA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix el Portal, ni de les conseqüències que pogués implicar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis al fet que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, LA COMPANYIA no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar-se per aquests continguts de tercers.

Continguts i informació subministrada: LA COMPANYIA es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en tota la seva publicitat (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. LA COMPANYIA fa tots els esforços dins dels seus mitjans per a oferir la informació de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hauria pres una decisió de compra basada en aquest error, LA COMPANYIA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Publicitat: LA COMPANYIA inclourà en el Portal publicitat pròpia o de tercers per a oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, LA COMPANYIA no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d’aquests productes o serveis i, en conseqüència, LA COMPANYIA no respondrà de cap mal que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.

Virus: LA COMPANYIA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, LA COMPANYIA no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, LA COMPANYIA no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’Usuari.

Fallades tecnològiques: LA COMPANYIA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a LA COMPANYIA.

Intercanvi d’informació: el Portal conté determinades zones pensades perquè els diferents Usuaris puguin posar en comú les seves experiències i per a fomentar l’intercanvi d’informació. No obstant això, LA COMPANYIA únicament actua en aquests fòrums com a lloc de reunió, i no controla les expressions abocades en aquests, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per la veracitat o pertinència de les manifestacions efectuades en ells pels Usuaris.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a LA COMPANYIA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que existeixi expressa autorització per escrit de LA COMPANYIA.

Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de LA COMPANYIA o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per LA COMPANYIA o per alguna de les entitats del seu Grup serà permès únicament en l’àmbit d’una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

LA COMPANYIA declara la seva respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb LA COMPANYIA en la direcció d’e-mail indicada al principi de les presents polítiques.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis del present Portal, serà la llei espanyola, tret que les normes de protecció dels usuaris estableixin l’aplicabilitat d’una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels productes o serveis que en ell es puguin oferir, LA COMPANYIA i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol o a qualsevol altre fur l’aplicabilitat del qual vingui imposada per les normes de protecció dels consumidors i usuaris.